Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 247 Buku Logu No. 159
Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu
1.
Sai hehe ma hamuna Hamu parangan ni
Tuhanta Jesus Krsitus Tu paraloan i.
Ai ndang tarbaen ho monang Nda na mangalo ho
Ai musu ni Tuhanta Tung ingkon talu do.
2.
Tangihon panjouonNa Tu hamusuon i
Ihuthon ma hataNa Mangalo dosa i
Ibana do donganmu Mandopang musu i
I pe tongtong haposi Tuhanta Jesus i.
3.
Ndang jadi haposanmu Gogom sandiri, da
Ai tung na so hasea Do i di Debata
Sai naeng basahononNa Di ho sinjatami
Ai ndang tarbaen so talu Musuna baenon ni.
4.
Manaon ma ho satongkin Di paraloan i
Tibu do i marujung Dibaen Tuhanta i
Dung i partumpalanna Ma ho di surgo
Donganna ho manggomgom HarajaonNa i.

Dilihat 1144 kali | 47 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015