Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 282 Buku Logu No. 80
Tung Beasa Au Holsoan
1.
Tung beasa au holsoan? Kristus i Turpukki na so harampasan
Ise do na tuk manghinsu Surgo i di au i, dung tusi ditogu
2.
Marsaemara do au tubu So adong Di au on Otik ugasanku
Songon i tadingkononku Ngolungkon Tano on Di na tos hosangku.
3.
Tondi dohot pamatangku Debata Do mala Nang sude artangku
Naeng muse i buatonNa, Huoloi, Hutohoi Nasa pambaenanNa.
4.
Molo tung dipaporsanhon na hansit, na bernit, ndang huhadelehon
Ai Ibana manghusorhon soro ni aringki dung na tuk dihorhon
5.
Lan do ari las ni roha Binaen ni Tuhanki Di au naposoNa
Ipe ndang upirhononku Silang i Molo i, Ingkon porsanonku.
6.
Setan manang musu jolma Dihangki Ma disi Nang au insahanna
Di nasida ma rohana Tuhanki Jambarhi Do paurakkonsa.
7.
Na so tupa do tahutan Roha ni Kristen i, Nang marhabiaran
Nang maradu tos hosana Baenon i Musu i, Ingkopi pir tondina.
8.
Ndang tarbunu hamatean Hita on Na tongtong Marpahorseaon
I do ujung ni na bernit Na tataon Nasailaon Lapang lao tu langit.
9.
Sahat ma disi jambarhu Na denggan Na torang Do hasonanganku
Ndang adong di tano arta Na tongtong Olo gong Mago do luhutna.
10.
Doshon na sanggolom rihit Arta di Tano i Sipatubu sahit
Holan di banuaginjang Do ture sasude Arta na dumenggan.
11.
Jesus mual hangoluan, di au Ho, Au di Ho, ndang tarbaen be sirang
Au di Ho, ai tinobusMu do au on
Asa tong Ho pasangaponku
12.
Ho di au, ai sai digolom rohangkon Ho tongtong di haporseaon
Sai pamasuk au tu ginjang
Ingkon ro au tu Ho masipaidaan
Dilihat 493 kali | 34 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015