Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 407 Buku Logu No. 271
Panotnoti Ma Silang
1.
Panotnoti ma silang ni Tuhanta i
Namamorsan sude dosami
Sai tinggangkon sude arsak ni rohami
Pasesahon sude dosami
So jo, bereng i!
Panotnoti ma silang ni Tuhanta i
Ngolumi, ngolungki sian i
2.
Tung beasa ditaon Ho, Tuhan, songon I
Dibagasan sude burjuMi?
Tung beasa sap mudar sude dangMi
Ai tigor do sude dalanMi
Nda I holongMi?
Mudarmi na use pasonangkon muse
Sasude na porsea disi
Dilihat 708 kali | 42 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015