Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 672 Buku Logu No. 672
Tung Godang Situtu
1.
Tung godang situtu ulaonmu
Dipasahat Tuhanta tu ho
Ndang adong be tingkim marnalemba tahe
Ngolumi bahen tiruan tongtong
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
2.
Ai lambok do soara ni Tuhanta i
Ro ma ho las ma nang rohami
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i
Mangarahon jolma tu Tuhan i
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
3.
Alani i boan ma sondang na tiur i
Boan ma hata ni Tuhan i
Sai urupi na pogos na mardangol i
Asa ro tu Jesus Tuhanta i
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
Dilihat 2873 kali | 81 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015