Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 217 Buku Logu No. 248
Jahowa Do Donganku
1.
Jahowa do donganku Tung ise alongki ?
Tangiang ni rohangku Padaohon musu i
Hasian ni Debata Au Kristus ulungki
Tung aha hatahata Ni panginsahi i ?
2.
Ai damang do Jahowa Hupuji i tongtong
Sai i digolom roha Marningot na holong
Do roha ni Natimbo Tuk do gogoNa i
Mambuat nasa holso Pasonang rohangki
3.
Mudar ni Tuhan Jesus Panalom rohangki
Ai i do na pabulus Dalan tu Ama i
Artana do na maol Na nilehonna i
Unang pinarhamaol Ngolu ni daging i.
4.
Jesus hasangaponku Sondang ni tondingki
Aut unang i huboto Nda mago au boti ?
Dibaen habadiaon Ni Natumimbul i
RimasNa ndang tartaon Na songon api i.
5.
Ndang be marhinamago Au dung ro Jesuski
Soada na mangago Hinaholonganki
Tongtong sonang rohangku Di na lao mate pe
Tu surgo do langkangku Uhum ndang jorbut be
6.
Tondina do disuru Manggohi rohangkon
Ibana huparguru Palambok dangolhon
Dibaen pasupasuna Umbaen mananda au
Di Ama i, tung sura Na hurang boto au.
7.
Ibana mangajarhon Luhut tangiang i
Ibana patolhashon Na pinangidomi
Tu Debata Amanta Hurang pe rohaMi
Ibana padas hata Sandok na malo i.

8.
Ibana pangapuli Di na marilu i
Sambulo pe na uli Na pinarade ni
Amanta na di ginjang Dipatuduhon do
Molo dung so marlindang Jala ndang ganggu ho.
9.
Ingkon marlasniroha Tongtong au ala nii
Ai nunga dao na roa Di Ho au Jesuski
Ho mata ni aringku Ho las ni rohangki
I pe di Ho dagingku Di Ho nang tondingki.

Dilihat 399 kali | 47 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015