Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 247 Buku Logu No. 159

Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu Parangan

1.
Sai hehe ma hamuna Hamu parangan ni
Tuhanta Jesus Kristus Tu paraloan i
Ai ndang tarbaen ho monang Nda na mangalo ho
Ai musu ni Tuhanta Tung ingkon talu do
2.
Tangihon panjouonNa Tu hamusuon i
Ihuthon ma hataNa Mangalo dosa i
Ibana do donganmu Mandopang musu i
I pe tongtong haposi Tuhanta Jesus i
3.
Ndang jadi haposanmu Gogom sandiri, da
Ai tung na so hasea Do i di Debata
Sai naeng basahononNa Di ho sinjatami
Ai ndang tarbaen so talu MusuNa baenon ni
4.
Manaon ma ho satongkin Di paraloan i
Tibu do i marujung Dibaen Tuhanta i
Dung i partumpalanNa Ma ho di Surgo i
DonganNa ho manggomgom HarajaonNa i
5080 521

sibirong.com 2015