Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Na Masa Sogot
Buku Ende No. 344 Buku Logu No. 84

Ise Do Angka Nasida

1.
Ise do angka nasida Di lambung ni Debata
Na martumpal be huida Jala marsinondang do?
Na marende do sude Girgir pamujina be
2.
I do angka na malua Angka na tutu burju
Angka dongan na martua Naung porsea situtu
Di Tuhanta Jesus i Na humophop sasude
3.
Haporsuhon do ditaon Uju na di tano on
Na marlea nasailaon Gabe hasangapon on
Do turpukna i nuaeng Las rohaNa i dibaen
4.
Na marende do nasida Pasangaphon Jesus i
Ala naung tangkas diida Sintong ni hataNa i
Naung pinarbagaNa i Sahat do sudena i
5.
Na so dais be tu nasida Jea ni portibi on
Ndang adong disi tarida Na manusa hita on
Dohot dosa sasude Ndang adong diingot be
6.
Haraparon, hauason Ngali ni arina i
Porhas, ronggur, halojaon Udan las ni ari i
Uhum ala dosa i Ndang be dais tu na disi
7.
Ai di Debata nasida Na pasabam roha i
Jesus do tongtong diida Di banuaginjang i
Sai martua do sude Ndang na mimbar i muse
8.
Ale Jesus Rajanami Na marasi roha i
Sesa nasa dosanami Tiop tangannami be
Dohot hami on sude Sai pabongot ma muse
Dilihat 665 kali | 66 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015