Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Psalm
Buku Ende No. 361 Buku Logu No. 157

Na Denggan Situtu Do

1.
Na denggan situtu do mamuji Debata
Jahowa na tumimbo Na sai tongtong basa
Denggan do paboahon Manogot asiMi
Bodari mangendehon BurjuM nang sintongMi
2.
Mardongan sipiltihon na denggan situtu
Naeng ma tongtong pujion ni nasa na burju
Ho Tuhan Debatangku ai las ni rohangki
Do na tongtong binaenMu Di pambahenanMi
3.
Ai jadijadianMu mansai balga do i
Nang angka pingkiranMu mansai bagas do i
Ndang dapot i tandaon ni baoa na bodo
Ai holan sibotoon ni na porsea do
4.
Martumbur pe parjahat di atas tano on
Sobokhon duhutduhut ndang mian i tongtong
Tompu do disiaphon Ho saluhutna i
Alai Ho do manongtong Ho na sun timbul i
5.
MusuM, o Debatangku sibaen na jahat i
I ma siaphononMu marserak ma sude
Alai patimboonMu ma au naposoM on
Huhut pargogoanMu mamuji Ho tongtong
6.
Pamereng ni matangku Sombu ma baenonmi
Marnida hadadabu Ni angka alongki
Au naeng agohononNa Hape na sundat do
Tinahi ni rohana O Tuhan dibaen Ho
7.
Martumbur do partigor Tudoshon bagot i
Martunas do nasida Songon hau ares i
Nasida na sinuan Di bagasjoro i
Do na marbungabunga Di alamanna i
8.
Sai tubu pinomparna Di na ubanon i
Margogo do nasida Di na martua i
Girgir dibaritahon Na tigor Tuhan i
Na so marhageduhon Pambaenna sasude
3906 174
©2010 sibirong inc