Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Dapothon Ma Jesus

Buku Ende No. 399 Buku Logu No. 266

Unang Tarlalap Di Hata

Unang lupa subscribe ate...

1.
Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi
Ndang dapot ho hasonangan, molo godang sabatmi

I pe tostosi luhutna, na manggugai rohami
Arta na godang, nang sangap, sabat na jorbut do i

Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi
Ndang dapot ho hasonangan, molo godang sabatmi
2.
Unang lilian di dalan, tuju tongtong Surgo i
Ai naung rade do inganan dibaen Tuhanta disi

Unang bonsa rohamuna, pos rohamu lao tusi
Ai toguonHu hamuna tu lambung ni Ama i

Unang lilian di dalan, tuju tongtong Surgo i
Ai naung rade do inganan, dibaen Tuhanta disi
4633 174
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 399 : 1

Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi
Ndang dapot ho hasonangan, molo godang sabatmi

I pe tostosi luhutna, na manggugai rohami
Arta na godang, nang sangap, sabat na jorbut do i

Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi
Ndang dapot ho hasonangan, molo godang sabatmi

0102Tutup

B.E. No. 399 : 2

Unang lilian di dalan, tuju tongtong Surgo i
Ai naung rade do inganan dibaen Tuhanta disi

Unang bonsa rohamuna, pos rohamu lao tusi
Ai toguonHu hamuna tu lambung ni Ama i

Unang lilian di dalan, tuju tongtong Surgo i
Ai naung rade do inganan, dibaen Tuhanta disi

0102Tutup