Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Puji-Pujian Dohot Panombaon Tu Debata
Buku Ende No. 557 Buku Logu No. 557

Dao Dumenggan

1.
Dao dumenggan asi ni rohaM
Dao umarga sian ngolungkon
Sai pujionku ma Ho Tuhanku
Dao umarga asi ni rohaM
2.
Ala goarMu ro do au tu Ho
Herbang tanganhu lao mamuji Ho
Dao umarga sian ngolungku
Dao dumenggan asi ni rohaM
3.
Dao dumenggan holong ni rohaM
Dao umarga sian ngolungkon
Sai pujionku ma Ho Tuhanku
Sandok ngolungku do mamuji Ho
4961 473

sibirong.com 2015