Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Ulaon na Badia

Buku Ende No. 702 Buku Logu No. 702

Pangan Ma Roti On

1.
Pangan ma roti on i ma daging ni Tuhan Jesus
Inum ma sian i mudar ni Tuhanta do i
2.
Jalo ma, pangan ma, asa sai tongtong Ho margogo
Inum ma sian i ngolu na manongtong di ho
3207 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 702 : 1

Pangan ma roti on i ma daging ni Tuhan Jesus
Inum ma sian i mudar ni Tuhanta do i

0102Tutup

B.E. No. 702 : 2

Jalo ma, pangan ma, asa sai tongtong Ho margogo
Inum ma sian i ngolu na manongtong di ho

0102Tutup